Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı


Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkulün varlığı, oluşumu, dönüşümü ve gelişimi, ülkemizde var olan hukuki düzenlemeler dışında irdelenemez. Bu bağlamda değerleme çalışmalarının önemli bir kısmını, gayrimenkulün gelişimine etki edecek olan yargı içtihatları ve mevzuata bağlı yorumlanması ve irdelenmesi oluşturmaktadır.

Ülkemizde gayrimenkul değerleme mevzuatı genel olarak şu kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

 • T.C. Anayasası . 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanun
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 5543 sayılı İskan Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 6360 saylı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 6102 Türk Ticaret Kanunu
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2942 saylı Kamulaştırma Kanunu
 • 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu
 • 6831 sayılı Orman Kanunu
 • 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 • 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu
 • 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu. 4734 Kamu İhale Kanunu
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu
 • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
 • Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (14 Ağustos 2012)
 • Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları Ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (12 Ocak 2017)
 • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-33)
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2001)
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama Ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (2001)

 

Yukarıda bahsi geçen tüm konular ve ayrıca Kat maliklerinin yönetim planından kaynaklı uyuşmazlıklarının çözümü ile alakalı olarak, değerleme çalışmalarının yanında ve paralelinde, gerekli görülen danışmanlık ve görüş hizmetleri şirketimiz bünyesinde çözümlenebilmektedir.